Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy).

Korycin, dn. 05.09.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a IN.6733.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.…

Więcej...

Obwieszczenie dot. budowy do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie

Korycin, dnia 30.09.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN      16-140 Korycin    ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.10.2021  Obwieszczenie         Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego…

Więcej...

„Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok”

PROGRAM spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0561/20 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Więcej...

III nabór na „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYCIN”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZAIII NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii , Priorytet…

Więcej...

II nabór na „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYCIN”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZAII NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii , Priorytet…

Więcej...

III ogłoszenie o zamówieniu na “Infrastrukturę rekreacyjną na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży”.

Ogłoszenie o zamówieniuDostawy“Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży” SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.)…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gmina Korycin.

Korycin, dn. 03.09.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania      Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia…

Więcej...

Nabór wniosków mikrodotacyjnych

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Inicjatywy Podlaskie…

Więcej...

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin”

WÓJT GMINY KORYCIN OGŁOSZA NABÓR GRANTOBIORCÓW DO PROJEKTU „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie.

Korycin, dn. 04.08.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.10.2021  Obwieszczenieo wszczęciu postępowania Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o przedsięwzięciu polegającym na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki Zabrodzie gm. Korycin.

Korycin, dnia 30.07.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a  GR.6220.3.2021 ObwieszczenieWójta Gminy Korycin          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin

Korycin, 22 lipca 2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KORYCINo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin Na podstawie art. 17, pkt 9 i…

Więcej...

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki o nr ewidencyjnym 5 obręb Zabrodzie.

Korycin, dnia 28.06.2021 r.  WÓJT GMINY KORYCIN    ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.3.2021  Obwieszczenie         Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.…

Więcej...

Drodzy Mieszkańcy!

Wszystkich nas obowiązuje segregacja odpadów, nie ma wyboru czy będę segregować i zapłacę mniej, czy będę oddawać wszystko jako zmieszane i zapłacę więcej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest…

Więcej...

Ogłoszenie dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów

Nabór  wniosków do  programu„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Informuję, że Gmina Korycin przygotowuje wniosek do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” – ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Więcej...

Korycińska Noc Świętojańska

W dniach 19-20 czerwca br. w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna odbędzie się Noc Świętojańska. Regulamin „Najpiękniejszy Wianek Nocy Świętojańskiej 2021” , karta zgłoszenia oraz oświadczenie do ww. konkursu, znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury,…

Więcej...

Usuwanie azbestu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Korycin informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2021 roku w/w przedsięwzięcia na terenie…

Więcej...

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Na terenie całej Polski, w 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska…

Więcej...

Obwieszczenie dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW na działce nr ewidencyjny 77/6 położonej w obrębie miejscowości Laskowszczyzna, gm. Korycin.

Korycin, dnia 25.05.2021 r.  WÓJT GMINY KORYCIN   ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.2.2021  Obwieszczenie           Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960…

Więcej...

Rodzinny Dzień Dziecka

Zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka na świeżym powietrzu w Parku Kulturowym Korycin Milewszczyzna. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji prezentujących życie i zwyczaje dawnych mieszkańców grodu w Milewszczyźnie. Wydarzenie będzie żywą lekcją historii z udziałem członków grupy rekonstrukcynej. Dzieci zamienią…

Więcej...

Informacja KRUS

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w obrębie Zabrodzia.

Korycin, dn. 10.05.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN   ul. Knyszyńska 2a     16-140 Korycin GR.6220.3.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania      Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia…

Więcej...

Informacja dot. ptasiej grypy

Korycin, dnia 10.05.2021 r. URZĄD GMINY KORYCINul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin GR.6140.1.2021 INFORMACJA Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Korycin, W dniu 28 kwietnia br. w okolicach miejscowości Strękowa Góra, gmina Zawady, powiat białostocki, u padłego myszołowa stwierdzono przypadek wysoce…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie – Gmina Korycin – Etap II

Korycin, 04.05.2021 r.  GMINA KORYCINul. Knyszyńska 2a  16-140 Korycin Nr sprawy: IN.721.4.2021 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wójt Gminy Korycin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej roboty budowlanej:„Remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie na działce nr 192…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW w obrębie Laskowszczyzny

Korycin, dn. 14.04.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin  ul. Knyszyńska 2a GR.6220.2.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania         Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dn.  12.04.2021r.     GR. 6840.1.2021          Wójt Gminy Korycin  uprzejmie informuje, że posiadamy do  sprzedaży materiały jak niżej oraz z demontażu przy rozbudowie Przedszkola w Korycinie i modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej:          – okna PCV …

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin Korycin, dnia 02.04.2021 r. GR.6131.1.2021 Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (mokrego), liściastego – olcha czarna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych w obrębie pasa drogowego drogi gminnej, w ilości…

Więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW w obrębie Wyłudy

Korycin, dn. 31.03.2021 r. WÓJT GMINY KORYCIN     16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a GR.6220.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z…

Więcej...

Raport o stanie dostępności

Samorząd Gminy Korycin zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu strony internetowej.…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na “Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”

Załączniki do treści Ogłoszenie o zamówieniu na “Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) Załącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty Załącznik nr 2 do SWZ- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 3…

Więcej...

Lista pytań w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej…

Więcej...

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

Szanowni Państwo,  W najbliższą niedzielę organizujemy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Bartusia Bojarzyńskiego, który odbędzie się na Orliku przy ul. Słowiańskiej.  Patronat nad wydarzeniem objął Podlaski Związek Piłki Nożnej oraz Wójt Gminy Korycin – Mirosław Lech. Turniej rozpoczyna…

Więcej...

Projekt “Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” ciągle w realizacji.

Informujemy iż Gmina Korycin, od 1 marca 2019 r wraz ze Służbą Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego (Litwa) oraz  Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego (Litwa) realizuje wspólnie projekt o nazwie “Emergency Response Matrix – a new…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0506593611.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul.…

Więcej...

Obwieszczenie

WÓJT GMINY KORYCIN   16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a Korycin, dnia 05.02.2021 r. GR.6220.3.2020 Obwieszczenie       Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego…

Więcej...

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w…

Więcej...

Modyfikacja i zmiana treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na remont budynku gospodarczego, budowy placu zabaw oraz budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą

Korycin, dn. 13.01.2021  GMINA KORYCIN  16-140 Korycinul. Knyszyńska 2a Modyfikacja i zmiana treści SIWZ Dotyczy:  „Remont budynku gospodarczego, budowa placu zabaw oraz budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)” nr…

Więcej...

Modyfikacja i zmiana treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na “Budowę i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”.

Korycin, dn. 13.01.2021  GMINA KORYCIN  16-140 Korycinul. Knyszyńska 2a Modyfikacja i zmiana treści SIWZ Dotyczy:  “Budowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”  nr sprawy: IN.271.10.2020 Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna

Ogłoszenie nr 775672-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Urząd Gminy Korycin: Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-MilewszczyznaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTak Nazwa projektu lub programuRegionalny Program Operacyjny…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na “Budowę i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”.

Ogłoszenie nr 774577-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Urząd Gminy Korycin: “Budowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTakNazwa projektu…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont budynku gospodarczego, budowę placu zabaw oraz budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)”

Ogłoszenie nr 772946-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. Urząd Gminy Korycin: „Remont budynku gospodarczego, budowa placu zabaw oraz budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie…

Więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.…

Więcej...

Fundusz Biebrzański zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne

PROGRAM spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0379/19 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2020 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin

Korycin, dnia 8 września 2020 r. Znak: IN.6720.1.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KORYCINo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin         Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy…

Więcej...

Możliwość ulgi podatkowej dla przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję na terenie Gminy Korycin!!!!

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na terenie Gminy Korycin na spotkanie w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOKSiT w Korycinie, podczas którego przedstawiciele Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawią kryteria ilościowe i jakościowe…

Więcej...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WSPIERA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dniu 10 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w kwocie 10 000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ww. kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego samochodu…

Więcej...

Szanowni Państwo!

W związku z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia…

Więcej...

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia  przedszkoli od 6 maja 2020 roku  rozważamy   otwarcie  naszej  placówki  od 11 maja 2020 roku dla dzieci z rodzin , które nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w…

Więcej...

KOMUNIKAT w sprawie przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia i  stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków.…

Więcej...

LAPTOPY SĄ JUŻ W SZKOLE

…”Zakupu dokonaliśmy zaraz po otrzymaniu informacji o takiej możliwości. Dzięki szybkiej decyzji nabyliśmy dobry sprzęt za bardzo korzystną cenę. Aby to zrobić uruchomiłem rezerwę kryzysową budżetu gminy” powiedział Mirosław Lech – Wójt Gminy. Komputery zostały zakupione w…

Więcej...

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uruchomiona platforma na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać…

Więcej...

OBWIESZCZENIE

Korycin, 16 marca 2020 r. Znak: IN.6720.1.2019 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin                    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym…

Więcej...

KOMUNIKAT

Informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Korycin i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie                         nie obsługuje interesantów bezpośrednio. Osobiście załatwiane będą wyłącznie bardzo pilne, wymagające osobistego kontaktu sprawy, po wcześniejszym…

Więcej...

Ogłoszenie o przetargach na działki

WÓJT GMINY KORYCIN    16-140 Korycin   ul. Knyszyńska 2a                                                                                          Korycin, dnia 11.03.2020 r. GR.6840.1.2020 O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G A C H …

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) na budowę budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie.

Ogłoszenie nr 513363-N-2020 z dnia 2020-02-17 r. Urząd Gminy Korycin: Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w KorycinieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTak Nazwa projektu…

Więcej...

Informacja Stowarzyszenia Korycinianki

                W związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie edukacyjno-rekreacyjne działek o nr: 167/54 i 167/81 w Korycinie”, zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące ww. projektu.                 Serdecznie zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania…

Więcej...

Rok wielkich zmian w OSP

W piątek (24.01) brałem udział w zebraniach sprawozdawczych naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w Krukowszczyźnie, Ostrej Górze i Korycinie. W 2019r. jednostki brały udział w 52 zdarzeniach, w tym 21 wypadkach drogowych. Warto podkreślić, że bez druhów z…

Więcej...

OBWIESZCZENIE

GMINA KORYCINul. Knyszyńska 2a16-140 Korycin Korycin, 22.01.2020 r. Znak: IN.6722.1.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca…

Więcej...

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 1/2020WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli…

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Dz.U./S S1116/01/202020947-2020-PL Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20947-2020:TEXT:PL:HTML Polska-Korycin: Wozy strażackie2020/S 011-020947Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina KorycinAdres…

Więcej...

Odnawialne źródła energii

Gmina Korycin planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach  Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W związku z powyższym osoby zainteresowane, w tym te, które już złożyły…

Więcej...
Skip to content