Zaproszenie do złożenia oferty na remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie – Gmina Korycin – Etap II

Korycin, 04.05.2021 r.

 GMINA KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
  16-140 Korycin

Nr sprawy: IN.721.4.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Korycin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej roboty budowlanej:
„Remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie na działce nr 192 – Gmina Korycin – Etap II”

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na remoncie (modernizacji) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie na działce nr 192 Gmina Korycin.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny oraz przedmiar, zwane dalej „dokumentacją” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy.

II.      Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy

1.  Posiadać doświadczenie, tj. nie dotyczy

2.  Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy, tj. nie dotyczy

3.  Posiadać potencjał techniczny lub osobowy, tj. nie dotyczy

4.  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. nie dotyczy

5.  Wymagany termin realizacji zadania: 30 lipca 2021 r.

6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty budowlane na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy

1.  Wypełniona i podpisana oferta, zgodnie ze wzorem


IV. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 100 % cena należy wskazać w szczególności jakie kryteria będą stosowane, ich wagę, sposób oceny.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która jest najtańsza.


V.  Sposób przygotowania oferty

1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail: mzalewska@korycin.pl 

2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 12.05.2021 do godziny 10.00 na adres wskazany w pkt. 1.

3. Wiadomość powinna być zatytułowana „Oferta na remont (modernizacje) drogi rolniczej Wysokie – nr sprawy IN.271.4.2021”.


VI. Informacje dodatkowe

1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Małgorzata Zalewska tel.  85 722 91 96, e-mail: mzalewska@korycin.pl 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

WÓJT 
Mirosław Lech
………………………………………..
(podpis Zamawiającego)

Załączniki:
1) wzór formularza oferty;
2) opis techniczny:
3) przedmiar.

Załączniki do treści


Zaproszenie do złożenia oferty – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content