Drodzy Mieszkańcy!

Wszystkich nas obowiązuje segregacja odpadów, nie ma wyboru czy będę segregować i zapłacę mniej, czy będę oddawać wszystko jako zmieszane i zapłacę więcej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów.

W przypadku, gdy w workach na odpady selektywne, czyli np. w żółtym worku oprócz plastiku i metalu znajdzie się szkło bądź papier, to już jest odpad zmieszany. Jeśli w pojemniku na odpady zmieszane znajdzie się np. plastik albo tekstylia, wtedy te odpady są nieprawidłowo posegregowane.

W takim przypadku Zarząd Związku po przeprowadzeniu postępowania, wydaje decyzję  określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Na terenie Związku Gmin  stawki podwyższone wynoszą:

– dla nieruchomości, na których zamieszkuje od 1 do 5 osób – 78 zł/os.

– dla nieruchomości, na których zamieszkuje 6 mieszkańców i więcej – 72 zł/os.

– dla nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych – 507 zł/rok.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów muszą bezwzględnie kompostować bioodpady, które nadają się do kompostowania. Takich odpadów nie można wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, bądź oddać w brązowym worku.

W przypadku stwierdzenia braku kompostowania właściciel nieruchomości, w drodze decyzji, traci prawo do zwolnienia na okres 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content