Obwieszczenie dot. budowy do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie

Korycin, dnia 30.09.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
      16-140 Korycin
    ul. Knyszyńska 2a

 
GR.6220.10.2021
 

Obwieszczenie

        Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, że został zebrany pełen materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie (woj. podlaski, gm. Korycin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia z uwagi na fakt iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10.

     Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia, w miejscowości sąsiadującej z inwestycją oraz publikację w dniu 30.09.2021r. na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/.

      Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od upublicznienia niniejszego obwieszczenia strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie w Urzędzie Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie. Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 WÓJT

Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz na tablicy ogłoszeń:
– Urzędu Gminy Korycin
– Sołectwa Zabrodzie
2. wnioskodawca
3. a/a

Plik do pobrania:
Obwieszczenie dot. budowy do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content