Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gmina Korycin.

Korycin, dn. 03.09.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.11.2021

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

     Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z póź. zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

Zawiadamia się, że

na wniosek Gminy Korycin, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gmina Korycin.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Korycin. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Korycin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. Urząd o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

WÓJT

Mirosław Lech

Obwieszczenie niniejsze w dniu 03.09.2021 r. podano do wiadomości stronom postępowania poprzez:

1. stronę internetową Urzędu  Gminy Korycin oraz BIP Urzędu Gminy Korycin,

2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,

3. umieszczenie  na tablicy ogłoszeń sołectw: Korycin i Mielniki,

4. a/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gmina Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content