Wójt

     Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb wyboru określa odrębna ustawa.

        Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. O kierunku działania Wójta stanowi Rada Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

        Wójt Gminy jako organ administracji posiada ustalone kompetencje rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy. Od decyzji wydawanych przez Wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Pan Mirosław Lech pełni funkcję Wójta Gminy Korycin nieprzerwanie od dnia 4 sierpnia 1991 roku. Na obecną VIII kadencję został wybrany w wyborach samorządowych, bezpośrednich i powszechnych w dniu 21 października 2018 roku i będzie włodarzem Gminy Korycin przez najbliższe 5 lat. Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na pierwszej Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 roku.

Ponadto w kadencji przypadającej na lata 1998-2002 był radnym Powiatu Sokólskiego.

Był również pomysłodawcą, założycielem i wieloletnim (lata 2000 – 2019)  Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku.

Od kilku kadencji jest również członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu. Związek ten to największa w Polsce organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a jego podstawowym celem jest integracja samorządów wiejskich i wspólne działania na rzecz rozwiązywania problemów tego środowiska oraz walka o interesy jego członków. Z ramienia ZGWRP Wójt Gminy jest członkiem Zespołu ds. Obszarów Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który zajmuje się  zarówno  negocjacjami z rządem w kwestiach dotyczących samorządów oraz opiniowaniem projektów ustaw. Od 2022 roku jest Współprzewodniczącym tego Zespołu.

Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin jest członkiem Zarządu Ruchu „Tak! Samorządy dla Polski”, które powstało w 2020 roku, w rocznicę Porozumień Sierpniowych. Jest to nie tylko dużym wyróżnieniem, ale przede wszystkim ogromnym zobowiązaniem.

Stowarzyszenie skupia przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli i działa w imię hasła: „Nie ma wolności bez samorządności”. To na poziomie wspólnot lokalnych można najszybciej i najdokładniej dostrzec wszelkie problemy i wyzwania oraz zaproponować optymalne środki do ich rozwiązania.

Wójt jest również członkiem Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów od 2004 roku. Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiadać się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej i wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy tj. regionów, hrabstw, prowincji, miast i gmin w ramach struktury instytucjonalnej UE oraz prezentuje ich stanowiska wobec ustawodawstwa Unii Europejskiej poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zarówno Komisja jak i Rada są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych, ale mogą również porozumiewać się z Komitetem, gdy uznają to za stosowne. Komitet może również wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie, a także Parlamentowi Europejskiemu.

Skip to content