Wójt

     Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb wyboru określa odrębna ustawa.

        Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. O kierunku działania Wójta stanowi Rada Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

        Wójt Gminy jako organ administracji posiada ustalone kompetencje rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy. Od decyzji wydawanych przez Wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

       Pan Mirosław Lech funkcję Wójta Gminy Korycin pełni nieprzerwanie od dnia 4 sierpnia 1991 roku. Na obecną VIII kadencję został wybrany w wyborach samorządowych, bezpośrednich i powszechnych w dniu 21 października 2018 roku i będzie włodarzem Gminy Korycin przez najbliższe 5 lat. Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na pierwszej Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 roku.

        W kadencji przypadającej na lata 1998 – 2002 był radnym powiatu sokólskiego. Ponadto jest członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP oraz był pomysłodawcą i założycielem, a także przez 19 lat Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Pełni także funkcję członka Komitetu Regionów w Brukseli.

Skip to content