Projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej

Projekt pn. ”Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiałka we wsi Szumowo”Projekt pn. „Budowa  infrastruktury rekreacyjnej na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka”Projekt: „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00″.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”Projekt: „Nowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”Projekt: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Projekt : „EMERGENCY RESPONSE MATRIX – A NEW APPROACH TO CROSS-BORDER EMERGENCY GOVERNANCE”Projekt : „Budowa plaży i infrastruktury towarzyszącej nad zalewem w Korycinie”


Skip to content