Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka

Korycin, dn.09.11.2021

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

IN.6733.1.2021

Obwieszczenie

o skompletowaniu akt sprawy

Na podstawie art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej k.p.a.,

Wójt Gminy Korycin

zawiadamia,

że zostały skompletowane akta w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.

W toku niniejszego postępowania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce postanowieniem z dnia 12.10.2021 r., znak: PZD/WD/KKT/4011/179/2021 uzgodnił w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1308B przedmiotowy projekt decyzji. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie postanowieniem nr BI.ZPI.1.522.2328.2021.RKB z dnia 13.10.2021 r., uzgodnił w zakresie melioracji wodnych przedmiotowy projekt decyzji. Starosta Sokólski postanowieniem nr GKN-II.6123.395.2021.IB z dnia 25.10.2021 odstąpił od uzgodnienia przedmiotowego projektu decyzji.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Korycin, pok. nr 7, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 WÓJT

Mirosław Lech

Otrzymują:

– strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej

-tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin

-a/a

Obwieszczenie – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content