MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE

WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

A. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (PV, panele fotowoltaiczne)

Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

 1. Min. moc modułu: 330 Wp (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5).
 2. Wymogi potwierdzające jakość: Certyfikowano według: IEC 61215, IEC 61730, PN-EN 62804-1 lub jej odpowiednik.
 3. Sprawność modułu (min): 19%, (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5).
 4. Typ modułu: Monokrystaliczny.
 5. Współczynnik temperaturowy mocy Pmax nie gorszy niż-0,37%/oC.
 6. Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu / wiatru: min 5400/ 2400 Pa.
 7. Min. temperaturowy zakres pracy: – 40 do +85 C.
 8. Obciążenie prądem wstecznym: min 20 A.
 9. Puszka przyłączeniowa: IP67, 3 diody.
 10. Liniowa gwarancja spadku mocy.
 11. Tolerancja mocy: 0/+5W.
 12. Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu, dopuszcza się konstrukcję ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Grantodawca w konstrukcji na gruncie dopuści podpory stalowe z powłoką magnelisu nie cieńsze niż 3 mm. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji aluminiowej za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą w łańcuchy. Poszczególne łańcuchy zabezpieczyć zabezpieczeniami gPV (rozłącznik bezpiecznikowy z widoczną przerwą). Zastosować ochronę przepięciową zarówno po stronie DC jak i AC, stosując ochronniki przepięć T1,T2 o prądzie impulsowym 10/350µs ≥12,5kA na biegun (dotyczy instalacji PV i solarnych). Odległość konstrukcji paneli od połaci dachu nie może być mniejsza niż 6 cm. Zabrania się prowadzenia przewodów PV jak i solarnych w kanałach wentylacyjnych, oraz PV poziomo w rurach karbowanych (giętkich). Zastosować ochronę odgromową zabudowanej instalacji PV. W przypadku dachów przewodzących gdzie nie zostały zachowane odstępy izolacyjne należy konstrukcję paneli połączyć z instalacją odgromową. W pozostałych przypadkach konstrukcję paneli objąć połączeniami wyrównawczymi. W instalacjach PV zastosować ochronę od porażeń stosując zabezpieczenia RCD typu B lub A. Podłączenia instalacji PV wykonać w systemie TNS – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Części przewodzące instalacji i urządzenia objąć połączeniami wyrównawczymi, wartość uziomu R<10Ω mierząc ze współczynnikiem wilgotności gruntu. Falownik zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora, zwracając uwagę na wytyczne montażu podane przez producenta urządzeń.
 13. Inwerter fotowoltaiczny:
  a) topologia beztransformatorowa;
  b) wbudowany rozłącznik po stronie DC;
  c) moc inwertera dobrana w granicach 85-115% mocy całkowitej instalacji PV;
  d) stopień ochrony: min. IP65;
  e) sprawność maksymalna ≥ 97%;
  f) min. 10 lat gwarancji produktowej;
  g) wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
  h) monitoring jakości nie dopuszczający do pracy inwertera, gdy zawartość harmonicznych THD przekroczy dozwolony próg;
  i) zabezpieczenie przed pracą wyspową;
  j) ochrona przed zmianą biegunów;
  k) możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe;
  l) zgodność z Dyrektywami 2014/35/EU, 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.;
  m) zgodność z Normami PN-EN 62109-1/2, IEC 61727, PN-EN 50438 lub ich odpowiednikami.
 14. Kable fotowoltaiczne powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV. Przekroje kabli i przewodów dobrać stosownie do obciążenia ze spadkiem ≤ 1%.
 15. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.
 16. Do odbioru ze strony Wykonawcy będzie wymagana kpl. dokumentacja powykonawcza;
  a) dokumentacja powykonawcza z wizualizacją i osiągniętymi wskaźnikami, oraz schematem ideowym wykonanej instalacji;
  b) dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej;
  c) protokół z pomiarów ochronnych wykonanej instalacji fotowoltaicznej;
  d) instrukcja obsługi instalacji potwierdzona przeszkoleniem użytkownika;
  e) deklaracje i certyfikaty na wszystkie zabudowane materiały i urządzenia;
  f) potwierdzone gwarancje produktowe zabudowanych urządzeń z ich numerami fabrycznymi;
  g) kosztorys powykonawczy wykonanej instalacji (kosztów kwalifikowanych);
  h) potwierdzone zgłoszenie do PGE;
  i) oświadczenie Wykonawcy instalacji o wykonaniu zgodnie z Regulaminem jednostki finansującej projekt, dokumentacją powykonawczą oraz obowiązującymi przepisami.
 17. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
  a) na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 12 lat,
  b) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 91%,
  c) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 82%,
  d) gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego,
  e) posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
 18. Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego.
 19. Instalacja musi posiadać gwarancję oraz rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content