Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin

Korycin, 22 lipca 2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KORYCIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin

Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) – dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uchwały Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 1 lipca 2020r , w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszar Gmiy Korycin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/147/05 Rady Gminy Korycin z dnia 14 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 239, poz. 2657, zm. 2010 r. poz. 2314.

–  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 do 30 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy korycin w godzinach od 8-15.

Zmianą planu obejmuje się zmianę sposobu zagospodarowania części obszaru gminy  tj.:


A. W miejscowości Korycin:

1.Przeznaczenie pod tereny użyteczności publicznej (parking, plac zabaw, miasteczko rowerowe) działek nr geodezyjnej 399/2, 596,

2. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzxinną z dopuszczeniem uslug i  rzemiosła nieuciążliwego działek lub ich części nr geodezyjny 74/26,74/16, 471, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 109/14, 110/2,  167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10 i 167/11.

3. Przeznaczenie pod zabudowę zagrodową działeki nr geodezyjny 467, 468, 472/1, 472/2, 473;                             

4.  Przeznaczenie pod usługi i przemysł działek lub ich części nr geodezyjny 122, 223, 224, 225, 226/1, 226/2,

5. Przeznaczenie pod usługi, w tym usługi gastronomiczne terenu części działek ne geodezyjny 167/10, 167/11;

6. Usunięcie z planu uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/224/2010 Rady Gminy Korycin z dnia 29.06.2010 r. zapisu zawartego w Rozdziale 8, § 29.4, w odniesieniu do  symboli 1 MN i 2 MN.


B. W miejscowości Rudka:

1. Przeznaczenie pod zabudowę letniskową działki nr geodezyjny 1/2

2. Przeznaczenie pod  tereny rekreacyjno – sportowe działek nr geodezyjny 2/1 i 3.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Korycin  o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2 a, 16 – 140 Korycin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 r.  

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@korycin.pl 

W przypadku zbierania i przetwarzania przez Wójta Gminy danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin informuje się, że:

1) jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje zawarte w art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

2) osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zawartych  w art.15 w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżeniem zawartym niżej;

3) prawo, o którym mowa a art.15 ust 1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

2. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@korycin.pl  lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania, dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

9. Podanie danych danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag. 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

WÓJT

Mirosław Lech

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content