Dodatek węglowy

Informuję, iż od dnia 18 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 2 na II piętrze (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych), będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy w kwocie 3 tysięcy zł przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek nie później, niż do dnia 30 listopada 2022 roku

W załączeniu wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

    Mirosław Lech

          Wójt Gminy Korycin

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf
2. Klauzula informacyjna (RODO) – dodatek węglowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content