Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 7 lipca 2022 r. dot. rozbudowy zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy EMER Sp. z o. o.

Korycin, dnia 07.07.2022 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

 
GR.6220.3.2020
 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Korycin

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 7 lipca 2022 r. roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy EMER Sp. z o. o. zlokalizowanego na działkach o nr ew. 3/2 i 3/4 położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudki (0028) gmina Korycin powiat sokólski, woj. podlaskie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicy informacyjnej Sołectwa Wyłudki oraz w Urzędzie Gminy Korycin. Treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępna jest od dnia 7 lipca 2022 r. na stronie http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ochrona_srodowiska/decyzje_srodowiskowe/. Dodatkowo treść wydanej decyzji oraz dokumentacja sprawy dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900 -1400.

Z up. Wójta

Wiktoria Pruszyńska
Sekretarz Gminy

 Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wyłudki

2. Wnioskodawca

3. a/a

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 7 lipca 2022 r. dot. rozbudowy zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy EMER Sp. z o. o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content