Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o skompletowaniu akt sprawy dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV na działce w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Korycin, dn. 01.06.2022

WÓJT GMINY KORYCIN
16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

IN.6733.1.2022

Obwieszczenie

o skompletowaniu akt sprawy

Na podstawie art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) dalej k.p.a.,

Wójt Gminy Korycin

zawiadamia,

że na wniosek firmy Grupa Agrocentrum sp. z. o. o. z siedzibą ul. Legionów 135A, 18-400 Łomża reprezentowanej przez Pana Michała Puchalskiego zam. ul. Sybiraków 12/ 24, 15-204 Białystok, zostały skompletowane akta w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV na działce o nr geod. 108/4 w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

W toku niniejszego postępowania Starosta Sokólski postanowieniem nr GKN-II.6123.150.2022.IB z dnia 23.05.2022 uzgodnił przedmiotowy projekt decyzji pod względem ochrony gruntów rolnych.

Pozostałe organy tj. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Augustowie nie zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie. Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) oraz w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Korycin, pok. nr 7, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z up. Wójta

Wiktoria Pruszyńska
Sekretarz Gminy

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 1 czerwca 2022 r. o skompletowaniu akt sprawy dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV na działce o nr geod. 108/4 w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content