Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Korycin, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polegać będzie na weryfikacji posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korycin i dowodów opłat za wykonaną usługę.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Na terenie naszej gminy umowę można zawrzeć z firma Wodociągi Podlaskie:

https://wodociagipodlaskie.pl/uploads/files/wniosek-o-zawarcie-umowy-na-wywoz-nieczystosci-plynnych.pdf

lub
PHU OSA Usługi Asenizacyjne – Łabanowicz Andrzej, tel. 500 523 361.

Niewypełnienie powyższych obowiązków podlega karze grzywny od 500 do 5000 zł.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

 Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 722 91 89, pokój nr 4. 

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content