Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. budowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki.

Korycin, dnia 08.12.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.11.2021
 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Korycin

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 8 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gmina Korycin.

            Organem właściwym do prowadzenia postępowania w powyższej sprawie, zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), jest Wójt Gminy Korycin.

             Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicach informacyjnych Sołectw Mielniki i Korycin oraz w Urzędzie Gminy Korycin. Treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępna jest od dnia 8 grudnia 2021 roku na stronie http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ochrona_rodowiska/decyzje_rodowiskowe/. Dodatkowo treść wydanej decyzji oraz dokumentacja sprawy dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400.

       Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Korycin w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

WÓJT

Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz na tablicy ogłoszeń:

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin,

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectw Mielniki i Korycin.  

2. wnioskodawca.

3.  a/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. budowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content