Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie.

Korycin, dn. 04.08.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.10.2021
 

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z póź. zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

Zawiadamiam

Że na wniosek MQ Energy Sp. z o.o. ul. Browarowa 21, 43 – 100 Tychy, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie (woj. podlaski, gm. Korycin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Korycin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. Urząd o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie niniejsze w dniu 04.08.2021 r. podano do wiadomości stronom postępowania poprzez:
1. stronę internetową Urzędu  Gminy Korycin oraz BIP Urzędu Gminy Korycin,
2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,
3. umieszczenie  na tablicy ogłoszeń sołectwa Zabrodzie,
4. Wnioskodawca,
5. a/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW realizowanych w granicach działek o nr ewidencyjnych: 15/1, 15/3 obręb Zabrodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content