Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy).

Korycin, dn. 05.09.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

IN.6733.1.2021

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ) oraz art. 61 § 4, art. 49 oraz art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) dalej k.p.a.,

Wójt Gminy Korycin

zawiadamia,

że na wniosek Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Korycin, dla przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski, w Urzędzie Gminy Korycin, pok. nr 7, w godzinach od 8: do 15:00.

WÓJT

Mirosław Lech

Plik do pobrania:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy).

Obwieszczenie – strona BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia – Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia – 2021 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content