Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o przedsięwzięciu polegającym na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki Zabrodzie gm. Korycin.

Korycin, dnia 30.07.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

 
GR.6220.3.2021

Obwieszczenie
Wójta Gminy Korycin

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 30 lipca 2021 r. roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej  mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki o nr ewidencyjnym 5 obręb Zabrodzie gm. Korycin, powiat sokólski, woj. podlaskie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicach informacyjnych Sołectw Zabrodzie i Zagórze oraz w Urzędzie Gminy Korycin. Treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępna jest od dnia 30 lipca 2021 r. na stronie http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ochrona_rodowiska/decyzje_rodowiskowe/. Dodatkowo treść wydanej decyzji oraz dokumentacja sprawy dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400.

 WÓJT
Mirosław Lech

 Otrzymują:

1.  Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zabrodzie i Zagórze
2. Wnioskodawca
3. a/a

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 30.07.2021 r. o przedsięwzięciu polegającym na budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW realizowanych w granicach działki Zabrodzie gm. Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content