Obwieszczenie dot. rozbudowy zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER” Sp. z o. o.

Korycin, dnia 28.06.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
   ul. Knyszyńska 2a
    16-140 Korycin

GR.6220.3.2020

Obwieszczenie

       Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

       Wójt Gminy Korycin zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek „EMER Sp. z o. o., Wyłudki 4, 16 – 140 Korycin, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wydane postanowienie – znak: GR.6220.3.2020, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER” Sp. z o. o. zlokalizowanego na działkach o nr ew. 3/2 i 3/4 położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudki (0028) gmina Korycin powiat sokólski, woj. podlaskie.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

– opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

– opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

– opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Augustowie, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Korycin w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15.00, po wcześniejszym kontakcie pod nr telefonu 85 733 91 95. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

     Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku (za pośrednictwem Wójta Gminy Korycin) w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

       Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT
Mirosław Lech

Otrzymują:
1) wnioskodawca
2) pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin, na tablicy ogłoszeń w miejscowości inwestycji  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin https://korycin.pl/
3) a/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie dot. rozbudowy zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER” Sp. z o. o. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content