Raport o stanie dostępności

Samorząd Gminy Korycin zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: – pochodzą z różnych źródeł, – opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, – opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia: Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem: Link do wyniku analizy: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a235508f-f83d-4e6e-a053-36543c8c1a25.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Maria Kulesa-Nasuta , adres poczty elektronicznej sekretariat@korycin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 722 9181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Korycin

Adres organu odwoławczego: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@korycin.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 722 9181

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a I Piętro

Dostęp dla interesantów do części głównej Urzędu, zlokalizowanej na I piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek Urzędu pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Dostęp poprzez windę usytuowaną na zewnątrz budynku Urzędu, posadowioną od strony parkingu na tyłach wejścia do budynku Urzędu. Wejście na parter budynku, holu oraz do pomieszczenia sali konferencyjnej, odbywa się szerokimi drzwiami. Do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową zostaje oddelegowany pracownik – nr kontaktowy do pracownika 857229181. Sanitariaty dla interesantów wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udogodnienia Dostępność informacyjno-komunikacyjna Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tut. urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  1. e-mail na adres: sekretariat@korycin.pl
  2. telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 857229181 lub 857229189
  3. faxem na nr 857229180
  4. listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content