Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin, dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Korycin, dnia 15.03.2022 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

 
GR.6220.2.2022
 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Korycin

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póź. zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 15 marca 2022 r. roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 121 w obrębie Zagórze, gmina Korycin. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicy informacyjnej Sołectwa Zagórze oraz w Urzędzie Gminy Korycin. Treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępna jest od dnia 15 marca 2022 r. na stronie http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ochrona_rodowiska/decyzje_rodowiskowe/. Dodatkowo treść wydanej decyzji oraz dokumentacja sprawy dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400.

 WÓJT

Mirosław Lech

 Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin:

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin,

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zagórze.

2. Pełnomocnik wnioskodawcy.

3. A/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 15 marca 2022 r., dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 121 w obrębie Zagórze, gmina Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content