REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
do Przedszkola w Korycinie i Punktu Przedszkolnego w Bombli

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/.2021 Wójta Gminy Korycin  z dnia 21 stycznia 2021 roku w dniach od 02 sierpnia 2021 r. –do 20 sierpnia 2021 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca  na wolne miejsca do przedszkola  i punktu  przedszkolnego prowadzonego  przez Gminę Korycin  na rok szkolny2021/2022.

Informacje ogólne

 • W postępowaniu uzupełniającym biorą udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, po zakończeniu postępowania uzupełniającego jeśli są  nadal wolne miejsca, pod warunkiem ,że dziecko ma ukończone 2,5  lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w harmonogramie.
Postępowanie uzupełniające do przedszkola/punktu przedszkolnego na rok szk. 2021/2022
2 sierpnia 2021r.6 sierpnia 2021r.    Do godz.16.00Złożenie w przedszkolu/punkcie przedszkolnym podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
  13 sierpnia 2021r. do godz.13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 sierpnia  2021r. od godz.13.0017  sierpnia 2021r. do godz.16.00Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/punkcie przedszkolnym .
  20 sierpnia  2021r.  do godz.16.00Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
od 20 sierpnia  2021r.Procedura odwoławcza
 • Postępowanie uzupełniające prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie
  • Pobierają ze strony przedszkola  wniosek z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne  , drukują i wypełniony wniosek  i po podpisaniu, składają razem z  dokumentami/ oświadczeniami w Przedszkolu w Korycinie

lub

 • pobierają wniosek w Przedszkolu w Korycinie
  • wypełniają odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[1].
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu w przedszkolu/ punkcie przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/punktu przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/punktu przedszkolnego.

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu w Korycinie i w Punkcie Przedszkolnym w Bombli

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie:
rocznik 2018  – 4 miejsca
rocznik 2017 – 1 miejsce
rocznik 2016 –  6 miejsc
rocznik 2015 – 0 miejsc

Punkt Przedszkolny w Bombli
5 miejsc dla chętnych dzieci z roczników 2016 -2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content