KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Gminy w Korycinie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do wywozu tych nieczystości poprzez firmę, która opróżnia zbiorniki na terenie Gminy Korycin. W przypadku kontroli do okazania dowód potwierdzający wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz szamba.  

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina ma obowiązek prowadzenia kontroli dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy
w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości w zakresie posiadania dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.
 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez posiadanie dowodu uiszczania opłaty za w/w usługę.

Plik do pobrania: Zgłoszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content