Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 20.12.2021 r. dot. przebudowy z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla gmina Korycin

Korycin, dn. 20.12.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
   16-140 Korycin
 ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.12.2021
 

Obwieszczenie

        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 9, art. 10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z póź. zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 i 3a ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Korycin

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 17.12.2021 r.  Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla gmina Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Korycin.

Uprawnienia stron wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin w pokoju nr 7 w godzinach (pon. – pt. 800 – 1500).   

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Korycin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.  73 i 43 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin, na stronie internetowej Urzędu  Gminy Korycin oraz  wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin i sołectwa Bombla.

Pouczenie

Informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy KPA „§  1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.§  2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

Zawiadomienie – Obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu …20.12.2021 r.…………….

Zgodnie z art. 49 ustawy KPA w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

WÓJT

Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy KPA

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 KorycinKomponent „Lista stron [kreator stron]” nie zawiera danych do wyświetlenia.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2021 r. dot przebudowy z rozbudowy stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla gmina Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content