Projekt “Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” ciągle w realizacji.

Informujemy iż Gmina Korycin, od 1 marca 2019 r wraz ze Służbą Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego (Litwa) oraz  Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego (Litwa) realizuje wspólnie projekt o nazwie “Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance”. Projekt ten dofinansowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska. Całkowita jego wartość dla wszystkich partnerów to 995 275,81 EUR z czego 85 % czyli 845 984,43 EUR stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Gminie Korycin przypada 595 707,76 EUR z czego 85 % czyli 506 351,59 EUR (jest to dofinansowanie z UE).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału technicznego, organizacyjnego oraz ludzkiego skierowanego na reagowanie na zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności na pograniczu polsko-litewskim. Przełożyć się to ma na poprawę bezpieczeństwa. Cel ten realizowany jest poprzez:

  1. Rozwój infrastruktury i świadczenie usług technicznych dla służb ratowniczych na obszarze transgranicznym. Zrealizowane zostały następujące działania:

– wybudowano budynek garażowy przeznaczony dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie (PL)

– zakupiono 2 wyposażone średnie pojazdy ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Korycin (PL)

– zakupiono pojazd ratowniczo-gaśniczy średniej wielkości dla jednostki straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego (LT)

– zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostek straży pożarnej Okręgu Wileńskiego (LT)

– zakupiono używany średni pojazd gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalveliai (LT)

– wyremontowano pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalveliai (LT)

2. Poprawa umiejętności strażaków,
W celu zwiększenia umiejętności strażaków w październiku 2019 roku przez naszych Partnerów z Litwy, zorganizowane zostało specjalne szkolenie dla uczestników z Litwy i z Polski. Był nim wspólny medyczny kurs pierwszej pomocy medycznej – 3-dniowy kurs dla 20 strażaków (10 LT/10 PL) na temat ratownictwa medycznego w nagłych przypadkach, w tym w szczególności udzielania wykwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu wypadku.

W czerwcu 2021 roku zaplanowany jest, także mający się odbyć na Litwie,  wspólny kurs ratownictwa technicznego. Będzie to 3-dniowy kurs dla 20 strażaków (10-Lt/10-Pl) na temat działań ratownictwa technicznego na drogach, np. ratownictwa hydraulicznego, metod uwalniania ofiar samochodów osobowych i ciężarowych, postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

W maju 2021 zaplanowany jest na Litwie wspólny Turniej Młodych Strażaków. Będzie to 3 – dniowa impreza dla 30 młodych strażaków (15 LT/15 PL) o tematyce wspólnego prowadzenia akcji ratowniczych, w tym w szczególności zawodów w biegu sztafetowym na przeszkodach, ataku przeciwpożarowym oraz wycieczki studyjnej “Historia i symbole strażaków wileńskich”. Organizacja tego wydarzenia, uzależniona jest od sytuacji pandemicznej występującej po obu stronach granicy.

3. Stymulowanie wzrostu liczby wspólnych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.
W czerwcu 2019 roku zorganizowane zostały warsztaty „Bezpieczne Pogranicze”. Celem 3-dniowego kursu było zapoznanie 20 (10-LT/10PL) interesariuszy z sektora reagowania kryzysowego (władz lokalnych, jednostek reagowania kryzysowego, organizacji pozarządowych, strażaków) z nowoczesnym podejściem do kwestii transgranicznego zarządzania kryzysowego (m.in. kwestie dotyczące oceny ryzyka, systemów łączności, oceny możliwości, procedur działań, procedur pogotowia ratunkowego, szkoleń, realizacji wspólnych działań).

4. Stworzenie stałej instytucjonalnej podstawy współpracy – sieci współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo po obu stronach granicy.
W ramach tego działania w kwietniu 2021 roku zaplanowana jest organizacja transgranicznych warsztatów sieci zarządzania kryzysowego. Podczas 4 dniowych warsztatów, (niestety z powodu trwającej pandemii w formule on-line), 20 uczestników (10-Pl/10-LT) reprezentujących służby ratownicze i zainteresowane strony, będzie pracować nad kwestiami najlepszych praktyk w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz rozwojem trwających transgranicznych wspólnych programów szkoleniowych. Podczas tego wydarzenia planowane jest ustanowienie Transgranicznej Sieci Zarządzania Kryzysowego – wspólnej inicjatywy interesariuszy polityki kryzysowej na terenach przygranicznych, tworzącej podstawę do dalszej współpracy. Sieć ta opracuje i uruchomi stronę internetową. Będzie to platforma i interaktywne narzędzie do e-learningu, webinarów, wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą w ramach powstającej sieci, a także rozpowszechniania idei zarządzania reagowaniem kryzysowym poza granicami kraju.

Projekt pierwotnie miał być realizowany w okresie od 1 marca 2019 do 28 lutego 2021 r, jednakże ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu pandemii, skutkujące trudnościami z przeprowadzeniem wspólnych warsztatów i szkoleń, okres jego realizacji został przedłużony do 31 sierpnia 2021 roku.

Mamy nadzieję, iż wszelkie podejmowane przez gminę działania w tym zakresie, przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a zakupiony i wytworzony w ten sposób majątek służyć będzie dla nas wszystkich, w myśl etosu: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”.

Po kliknięciu na zdjęcie poniżej – następuje przejście do galerii zdjęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content