INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – DEKLARACJE

INFORMACJA

    Uchwałą Nr XXXI/247/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2022 r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty w przypadku nieruchomości:

od 1 do 5 osób – 33,00 zł od osoby;

– 6 osób i więcej – 31,00 zł od osoby;

– zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 5,00 zł od 1 osoby miesięcznie.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Korycin są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin pok. nr 4 w terminie do 10 lutego 2023 roku.

Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Mirosław Lech-Wójt

Do Pobrania :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content