Zaproszenie do złożenia oferty

Korycin, dn. 18.01.2022 r.

Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Gmina Korycin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Mielnikach.


I. Przedmiotem zamówienia jest:

1)  przygotowanie dokumentów, opracowań i materiałów w celu skutecznego złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Mielnikach gm. Korycin, a także aktywne uczestniczenie w procesie wydawania decyzji lub ewentualnego jej zaskarżenia

2)  wykonanie dokumentacji projektowej w celu skutecznego złożenia zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Mielnikach gm. Korycin

3)  wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Mielnikach gm. Korycin w szczególności:

a) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

b) projektu wykonawczego

c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej jako STWiOR),

d) przedmiaru robót

e) kosztorysu inwestorskiego

4)  pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację

Projektowana droga długości ok. 2000m obejmuje swym zakresem wieś Mielniki oraz drogę prowadzącą na kolonię. Zakres projektu powinien obejmować wykonanie jezdni o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej lub betonowej- 2 warianty) o szerokości 3-3,5 m z poszerzeniem na mijankach i obustronnymi poboczami żwirowymi.

Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi na datę złożenia budowlanego, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalnego.


II. Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu do składania ofert).

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


III. Warunki udziału.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy: posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie;


IV. Terminy wykonania zamówienia:

1) przedłożenie kompletnej Dokumentacji (z wyłączeniem przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego) – w terminie do 31.07.2022,

2) przedłożenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej w celu skutecznego złożenia zgłoszenia robót budowlanych – w terminie do 31.05.2022

3) przygotowanie dokumentów, opracowań i materiałów w celu skutecznego złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia- w terminie do 30.04.2022

4) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.


V. Warunki finansowe rozliczeń i płatności.

1) cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty;

2) zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego – w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego;

3) podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru poszczególnego etapu usługii podpisany przez zmawiającego bez zastrzeżeń;

4) rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.


VI. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym wzór oferty, w jednej z poniższych form:

•  w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, pokój nr 2 (I piętro) lub

•  za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzalewska@korycin.pl lub

•  elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Korycinie (EPUAP)

do dnia 26 stycznia 2022 roku do godz. 10:00


VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin zwany w skrócie „Administratorem danych”.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@korycin.pl lub Inspektor Ochrony Danych, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym ze złożeniem oferty.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.   Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8.   Posiada Pani/Pan:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.   Nie przysługuje Pani/Panu:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

WÓJT
Mirosław Lech

Plik do pobrania:
1. Wzór oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content