Ogłoszenie o przetargu dot. najmu budynku „Kiosk”.

Korycin, dnia 23 maja 2022 r.

 WÓJT GMINY KORYCIN
      16-140 Korycin
    ul. Knyszyńska 2a

GR.6840.2.2022

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U 

         Wójt Gminy Korycin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem budynku „Kiosk” o pow. 19,48 m2 położonego w  Korycinie  przy ul. Knyszyńskiej 2a  z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gospodarczej  na działce ewidencyjnej nr 273 położonej w miejscowości Korycin, gmina Korycin obręb ewid. (0008) Korycin, dla której założona jest księga wieczysta BI1S/00013845/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sokółce.

       Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin działka nr 273 w Korycinie położona jest w terenie oznaczonych symbolem UK – tereny usług i celów publicznych w tym kultury oraz symbolem 1UA – tereny obiektów administracji.

        Zasady aktualizacji opłat: czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.

1. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu – 250,00 zł netto + należny podatek VAT  – Wadium: 50,00 zł

2. Ustalona stawka czynszu nie będzie obejmować opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, odbioru odpadów – opłaty będą naliczane odrębnie.

3. Odpady stałe będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.

4. Z tytułu prowadzenia działalności najemca będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy Korycin na dany rok podatkowy.

5. Opłaty miesięczne z tytułu najmu lokalu będą wnoszone na podstawie faktury wystawionej każdego miesiąca przez wynajmującego na jego rachunek bankowy  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

          Za pisemną zgodą wynajmującego – najemca własnym staraniem i na własne ryzyko uzyska konieczne zezwolenia, badania oraz dokona przystosowania lokalu do wymaganych potrzeb w zakresie prowadzenia działalności.

Przetarg odbędzie się 28 czerwca  2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a.

WARUNKI  PRZETARGU:

1.  Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) i przeprowadzi go Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Korycin.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie  nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120  w taki sposób aby najpóźniej w dniu 24 czerwca 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Korycin pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Korycin. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłaty za czynsz, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej czynszu najmu.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty: 

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2) podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty),

6) w przypadku, o którym mowa w pkt. 5:

a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

– stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo;

– przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) na dokonanie czynności związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy (druk do pobrania – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

– wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub

– pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

7) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym budynku „Kiosku”  (druk do pobrania – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd  Gminy w Korycinie w związku z przetargiem (druk do pobrania – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

6. O terminie zawarcia umowy najmu najemca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w ust. 5, Gmina Korycin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.   Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

        Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Korycin, pokój nr 7, lub pod nr  tel. 85 722-91-95.  w godzinach pracy Urzędu.

       Treść niniejszego ogłoszenia wraz ze wzorami oświadczeń jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu (https://nowa.korycin.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/informacjeogloszeniaiobwieszczenia-2/informacje-ogloszenia-obwieszczenia-i-decyzje-2022-rok).

WÓJT

Mirosław Lech

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content