Decyzja Wójta Gminy Korycin z dnia 01.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.

Korycin, 01.12.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a 

IN.6733.1.2021

D E C Y Z J A

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

       Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53  ust. 3 pkt. 1, art. 54 i art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 • po rozpatrzeniu wniosku Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, z dnia 16.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.
 • po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Sokółce w zakresie ochrony gruntów rolnych- Postanowienie GKN-II.6123.395.2021.IB
 • po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie Oddział w Augustowie- Postanowienie BI.ZPI.1.522.2328.2021.RKB
 • po uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce- Postanowienie PZD/WD/KKT/4011/179/2021
 • po przeprowadzeniu w myśl art. 53 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postępowania oraz analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr. 164 poz. 1588).

                                    ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. Rodzaj inwestycji

– inwestycja liniowa – drogi publiczne

 1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica) na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.
 1. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • Linia zabudowy: nie dotyczy
 • Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy
 • Po wykonaniu robót teren przyległy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 • Powierzchnia terenu inwestycji: 10925 m2
 • Zakres budowy objętej niniejszą decyzją:
 • podłączenie do drogi powiatowej nr 1308B (skrzyżowanie)
 • przebudowa i budowa przepustów drogowych;
 • przestawienie ogrodzeń, bram wjazdowych i bramek wejściowych;
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej drogi;
 • regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych;
 • przebudowa ew. kolizji z istniejąca infrastruktura techniczną linii i sieci teletechnicznej;
 • od powyższych danych przyjęto tolerancję +/- 20%
 1. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: o których mowa
  w szczególności w art. 73 i 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz obowiązujących ustaleniach planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody.

Wszelkie ustalenia dotyczące decyzji, mogą być realizowane pod warunkiem zgodności
z przepisami szczególnymi:

 • projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu winny spełniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);
 • należy spełnić wymogi ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
 • należy spełnić wymogi art. 29 i 234 – Prawo wodne ( U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)– właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 • w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
 1. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 • nie ustala się- teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej.
 1. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
 • warunki techniczne przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z wnioskowaną inwestycją należy uzyskać u gestorów poszczególnych sieci;
 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. – Prawo budowlane ( U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) – obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
 • Wnioskowana inwestycja powinna spełniać wymagania ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
 • Polskich Normach
 • oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

   Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – w szczególności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. ze zm.)

    Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach, a także negatywnie wpływać na środowisko.

 1. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy, inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym oraz terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
 2. Linie rozgraniczające teren inwestycji :

     Przedstawiono w kolorze czerwonym  na mapie w skali 1:1000 (stanowiącej załącznik nr 1) dołączony do niniejszej decyzji. Egzemplarz mapy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Korycinie.

       U Z A S A D N I E N I E

       Treść decyzji sformułowano w oparciu o przedłożony przez Inwestora wniosek oraz na podstawie przepisów odrębnych.

     W wyniku analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, ustalono, co następuje:

     Inwestor wystąpił w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103960B Przesławka- Brzozówka Strzelecka (granica gminy), na działkach o numerze ewidencyjnym 22/2, 22/7 i 23 w obrębie Przesławki, gmina Korycin.

     Na terenie objętym wnioskiem, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 • projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( U. 2019 poz. 1839).
 • teren objęty wnioskiem oraz znajdujące się w jego obrębie obiekty budowlane nie są zlokalizowane w miejscowości uzdrowiskowej oraz na terenie: parku narodowego ani jego otuliny, na terenach obszarów Natura 2000, obszarze chronionego krajobrazu, oraz innych formach ochrony przyrody, na terenie objętym ochroną konserwatorską, na terenie leśnym, na terenie górniczym, zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, w związku z czym, decyzja niniejsza nie podlega uzgodnieniu w trybie przepisów art. 53 ust .4 pkt 1-5, 7-10-15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, działka objęta wnioskiem nie była przeznaczona pod realizację inwestycji celu publicznego, w związku z tym decyzja niniejsza nie podlega uzgodnieniu w trybie art. 53 ust. 4, pkt 10 i 10 a;

    O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego strony powiadomiono obwieszczeniem – poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej gminy Korycin, a inwestora, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których położona jest planowana inwestycja powiadomiono na piśmie. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie zgłosiły zastrzeżeń do planowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   Mając na uwadze powyższe, ustalono warunki lokalizacji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji, zgodnie z ustaleniami jak wyżej.

P O U C Z E N I E

        Na przedmiotowy teren może być wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego również innym wnioskodawcom.

      Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

    Z tytułu niniejszej decyzji nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę, który nie uzyskał prawa do terenu.

-x-

     Decyzja o lokalizacji celu publicznego nie uprawnia Inwestora do podjęcia prac budowlanych. Uprawnienie takie nadaje mu dopiero wydanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę, do otrzymania której niezbędnym warunkiem jest spełnienie warunków zawartych w  niniejszej decyzji, czyniących zadość ochronie interesów osób trzecich.

    Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie geodezyjnej przez uprawnioną osobę,
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego, opracowane przez uprawnioną osobę zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( U. 2020 r. poz.1609 ze zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku (ewentualnie innego organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

      W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się  ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT

Mirosław Lech

  Otrzymują:

 1. Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
 2. Strony w/g rozdzielnika
 3. a/a

       projekt decyzji sporządziła

       mgr inż. arch. Anna Siwik-Białous

       wpis na listę PDOIA nr 0457Komponent „Lista stron [kreator stron]” nie zawiera danych do wyświetlenia.

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content