Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla

Korycin, dnia 28.02.2022 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.12.2021
 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Korycin

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póź. zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 28 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewidencyjnym 98/3 w miejscowości Bombla, gmina Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie.

      Organem właściwym do prowadzenia postępowania w powyższej sprawie, zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) jest Wójt Gminy Korycin.

       Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicy informacyjnej Sołectwa Bombla oraz w Urzędzie Gminy Korycin. Treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępna jest od dnia 28 lutego 2022 roku na stronie http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ochrona_rodowiska/decyzje_rodowiskowe/. Dodatkowo treść wydanej decyzji oraz dokumentacja sprawy dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400.

       Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Korycin w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 WÓJT

Mirosław Lech

 Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz:

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bombla  

2. wnioskodawca

3.  a/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2022 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 98/3 w miejscowości Bombla, Gmina Korycin. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content