Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Korycin, dn. 13.05.2022 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

IN.6733.1.2022

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 61 § 4, art. 49 oraz art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a.,

Wójt Gminy Korycin

zawiadamia,

że na wniosek firmy Grupa Agrocentrum sp. z. o. o. z siedzibą ul. Legionów 135A, 18-400 Łomża reprezentowanej przez Pana Michała Puchalskiego zam. ul. Sybiraków 12/ 24, 15-204 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV na działce o nr geod. 108/4 w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski, w Urzędzie Gminy Korycin, pok. nr 7, w godzinach od 8: do 15:00.

Z up. Wójta

Wiktoria Pruszyńska
Sekretarz Gminy

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 13 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV na działce o nr geod. 108/4 w obrębie Laskowszczyzna, gmina Korycin. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content