Obwieszczenie dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW na działce nr ewidencyjny 77/6 położonej w obrębie miejscowości Laskowszczyzna, gm. Korycin.

Korycin, dnia 25.05.2021 r.

 WÓJT GMINY KORYCIN
   ul. Knyszyńska 2a
     16-140 Korycin

GR.6220.2.2021
 

Obwieszczenie

          Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zebrany pełen materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działce nr  ewidencyjny 77/6 położonej w obrębie Laskowszczyzna, gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie.

         Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia z uwagi na fakt iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10.

       Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia, w miejscowości sąsiadującej z inwestycją oraz publikację w dniu 25.05.2021 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/.

        Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od upublicznienia niniejszego obwieszczenia strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie w Urzędzie Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie. Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 WÓJT
Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz na tablicy ogłoszeń:
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin;
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectw Laskowszczyzna i Zabrodzie.
2. wnioskodawca.
3. a/a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content