Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin

Korycin, dn. 24.03.2022 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.4.2022

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

       Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z póź. zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).

Zawiadamia się, że

na wniosek Gminy Korycin, w imieniu której działa pełnomocnik, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Mielnikach gm. Korycin.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Korycin. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Korycin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. Urząd o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie niniejsze w dniu 24.03.2022 r. podano do wiadomości stronom postępowania poprzez stronę internetową Urzędu  Gminy Korycin oraz stronę BIP Urzędu Gminy Korycin, umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Mielniki.

 WÓJT

Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin za pośrednictwem pełnomocnika.

2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy KPA.

3. a/a.Komponent „Lista stron [kreator stron]” nie zawiera danych do wyświetlenia.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 24 marca 2022 r., dot. przebudowy drogi gminnej w Mielnikach gm. Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content