Manipulacja TVP

W dniu 25 stycznia 2022 roku w reportażu Pawła Kazimierczaka „To nasza ziemia” w  programie „Ekspres reporterów” w TVP 1 został wyemitowany materiał dotyczący rzekomego zawłaszczenia ziemi przez Gminę Korycin Panu Wojciechowi Sadowskiemu z Aulakowszczyzny.

Informacje w materiale zostały przedstawione w sposób nieprawdziwy, nierzetelny i tendencyjny.

Ponadto wypowiedzi Pana Wójta oraz Pani Sekretarz zostały w większości wycięte, aby nie pokazać obiektywnego stanowiska Gminy. Podczas kręcenia materiału została udzielona informacja, że tego typu dokumenty mogą być udostępnione na pisemny wniosek osób zainteresowanych w trybie dostępu do informacji publicznej.

Warto wspomnieć że Pan Sadowski wielokrotnie otrzymał dokumenty i decyzje komunalizacyjne dotyczące przedmiotu sprawy. Dowodem na to są jego odwołania sądowe od tych decyzji.

Treści zawarte w materiale stawiają w złym świetle nie tylko Wójta Gminy Korycin, Urzędników, ale także całą Gminę, a w szczególności jej Mieszkańców!

W związku z tym podjęliśmy następujące działania:

  • Przedstawiamy opis sprawy i jej historię, która jest tematem reportażu (a została w nim pominięta!)

Działki o których mowa w reportażu nijak się maja do rzeczywistości. Sprawa dotyczy trzech niedużych działek W AULAKOWSZCZYŹNIE (nie mylmy z Milewszczyzną jak sugerował materiał!) o łącznej powierzchni 26 arów, A NIE JAK WYNIKA Z REPORTAŻU WIELU HEKTARÓW.  Dwie z tych działek (działka nr 27 – powierzchnia 9 arów oraz działka nr 28 – powierzchnia 4 ary) stanowiły dawniej wspólnotę wszystkich mieszkańców wsi Aulakowszczzna, z przeznaczeniem na miejsce pozyskiwania gliny i drogę dojazdową do miejsca.

Działki te powstały w wyniku procesu scalania gruntów we wsi Aulakowszczyzna w 1931 roku. Scalenie gruntów zostało zatwierdzone orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej z 14.10.1931 r.

Akta scaleniowe są w całości zachowane i dostępne w Starostwie Powiatowym w Sokółce, które prowadzi ewidencje gruntów. Teren ten został wydzielony do użytku wspólnego mieszkańców wsi Aulakowszczyzna.

Międzywojenna dokumentacja scaleniowa nie budzi żadnych wątpliwości, została zachowana w całości, jest wyjątkowo czytelna.

Dokumentacja w 2011 roku była przedmiotem badania przez biegłych sądowych z zakresu geodezji, którzy działali na zlecenie Sądu Rejonowego w Sokółce prowadzącego sprawę sygn. akt I Ns 1514/10   wszczętą na wniosek Pana Wojciecha Sadowskiego.

W sentencji wyroku Sędzia potwierdził, że ze względu na publiczny charakter tych nieruchomości inne osoby nie mogą nabyć prawa własności do tych działek nawet poprzez zasiedzenie.

Do 27.05.1990 roku tytuł prawny do działek posiadał Skarb Państwa. Dopiero z chwilą utworzenia Gmin (a wiec po 27.05.1990) jako samodzielnych osób prawnych nastąpiła komunalizacja tych gruntów czyli nabycie własności przez Gminę z mocy prawa. Prawo własności zostało potwierdzone ostatecznymi decyzjami Wojewody, które są podstawą do wpisania Gminy Korycin jako właściciela do ksiąg wieczystych.

Pliki do pobrania:

  1. Decyzja Wojewody Białostockiego z dnia 16 kwietnia 1991 r.
  2. Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 21 października 2013 r.

Działka numer 29 o powierzchni 13 arów stała się własnością Gminy Korycin z mocy prawa na podstawie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13.10.98 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Działka stanowiła własność Skarbu Państwa do 31.12.1998 roku. Gmina stała się właścicielem od dnia 1.01.1999 roku, natomiast decyzję potwierdzająca ten fakt Wojewoda wydał 18.12.2002 roku.

Plik do pobrania:
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2002 r.

Opisany powyżej stan prawny obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Przedstawiony stan prawny nie został podważony przez organy administracyjne i sądy mimo wielokrotnych wniosków Pana Sadowskiego. Pan Sadowski był reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych – więc nie można powiedzieć, że w nieudolny sposób dochodził swoich praw.

W związku z powyższym nie ma mowy o przywłaszczeniu, bądź kradzieży ziemi przez Gminę Korycin! Nie ma mowy o wykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji przez Gminę jako organ władzy publicznej w jakiejkolwiek sprawie! Wręcz odwrotnie obowiązkiem Gminy i reprezentującego ją Wójta jest działanie w granicach prawa i nie ma możliwości swobodnego dysponowania majątkiem Gminy. W związku z tym Gmina nie może zająć czyjejś własności, ani jej się zrzec, ponieważ grozi to sankcjami prawnymi.

  • Złożyliśmy wniosek o zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków dokonanych naruszeń do Redaktora Naczelnego programu, w trybie prawa prasowego o zamieszczenie sprostowania informacji nieprawdziwych, krzywdzących i wprowadzających w błąd opinię publiczną. Warto dodać, że nie jesteśmy pierwszą jednostką przedstawioną w sposób kłamliwy i walczącą o prawdę z tym wydawcą.

Plik do pobrania:

Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków dokonanych naruszeń.

  • W związku z ogromną i obraźliwą falą hejtu wylewającą się po emisji materiału sprawa zostawała zgłoszona do odpowiednich służb. Obecnie obowiązujące prawo i technologia pozwala na szybkie ustalenie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Liczymy na szybkie i skuteczne działanie organów ścigania.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Korycin,

Całą sytuację odbieram jako atak na moja osobę i całą naszą społeczność.

Wieloletni wysiłek wkładany w budowę pozytywnego wizerunku Gminy Korycin jest niszczony przez jeden nierzetelny, kłamliwy, szkalujący i tendencyjny „reportaż”, który uderza w dobre imię Gminy i nas wszystkich. W przypadku poruszania przez dziennikarzy tematów istotnych społecznie i ważnych, wymagać należy obiektywizmu, przedstawiania prawdziwych i zweryfikowanych informacji, a przede wszystkim rzetelności. Jest to szczególna odpowiedzialność dziennikarzy, której tutaj zabrakło. Nie dziwi więc fakt, że materiał został usunięty z sieci.

Apeluję, abyśmy nie ulegali manipulacjom. Nie ma naszej zgody, aby jedna kłamliwa informacja kładła się cieniem na kilkudziesięcioletni wysiłek budowania naszej społeczności.

Od ponad 30 lat jesteśmy razem. Zawsze działałem z myślą o mieszkańcach i ich dobru.

Ze swej strony zapewniam, że jestem gotowy udzielać wszelkich wyjaśnień w tej bądź innej sprawie.

We wtorek 01.02.2022, o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej GOKSiT w Korycinie organizuję spotkanie z mieszkańcami wsi Aulakowszczyzna, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content