Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych

Zapytanie ofertowe

zgodne z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Korycin z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 PLN w Urzędzie Gminy Korycin

pod nazwą:

„Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ”

W ramach projektu: „Rewitalizacja części centrum Korycina-remont budynku, budowa miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu”

 (umowa RPPD.08.06.00-20-0368/19-00)

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do  Korycina  40 szt. fabrycznie nowych rowerów (wraz z akcesoriami i narzędziami rowerowymi) oraz wolnostojącej stacji naprawy rowerów. Rowery muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 rudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot główny:  34430000-0: rowery 

Przedmiot dodatkowy:

34432000-4 Części i akcesoria do rowerów

18444112-1 – kaski rowerowe

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Kryteria oceny oferty , informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryteria oceny:

1) cena – 80%

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 80% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb- cena oferty rozpatrywanej

100- wskaźnik stały

80% – procentowe znaczenie kryterium cena

2) okres gwarancji jakości na prawidłowe funkcjonowanie rowerów- 20%;

Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości. Oferowana gwarancja jakości musi być wyrażona w okresach pełnych miesięcy, przy czym okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlega odrzuceniu.

1. Ilości punktów przyznawane ofertom: 

1) co najmniej 24 miesiące gwarancji jakości – 0 pkt,

2) co najmniej 36 miesiące gwarancji jakości – 10 pkt,

3) co najmniej 48 miesięcy gwarancji jakości – 20 pkt,

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:

S = C + P

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

P – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji jakości,

4. Termin składania ofert,

Ofertę należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w jednej z poniższych form:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, pokój nr 2 (I piętro) lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@korycin.pl lub
  • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Korycinie (EPUAP)

do dnia 3 marca 2021roku do godz. 10:00

Do oferty należy dołączyć: oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

5. Termin realizacji umowy,

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2021 r.

6. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian warunków umowy.

8. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

10. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content