INFORMACJA

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy Korycin za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 2 grudnia  2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Korycin

            Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834)  oraz art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) w związku z  art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2432 oraz z 2021 r. poz. 1162)  zarządzam, co następuje:

§  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Korycin w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin, na stronie internetowej Gminy Korycin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

WÓJT

Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content