Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2022 r. dot. inwestycji pn.: „Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej Nr 8”.

Białystok, 02 listopada 2022 r.


   PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
              w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

AB-I.7820.5.2.2022.IA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

      Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn.zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4, w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającego do wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi krajowej Nr 8 od m. Kumiała do m. Grymiaczki wraz z Obwodnicą Suchowoli w ramach inwestycji pn.: „Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej Nr 8”, iż postanowieniem z dnia 21.10.2022 r. znak: ABI.7820.5.2.2022.IA zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
       Strony mogą zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem oraz zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 800 – 1500, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 07.11.2022 r. do 21.11.2022 r.
        Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
        Zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.
      Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa informuję, iż Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 429) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem e-maila: iantoniuk@bialystok.uw.gov.pl lub ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.pl).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Łukasz Miękisz
Kierownik Oddziału
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2022 r. informujące o zawieszeniu, postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2022 r. znak: AB-I.7820.5.2.2022.IA, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej Nr 8 od m. Kumiała do m. Grymiaczki wraz z Obwodnicą Suchowoli w ramach inwestycji pn.: „Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej Nr 8”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content