Informacja Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

INFORMACJA

w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie  z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”. Rejestr Działalności Regulowanej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”: https://bip.kumialka-biebrza.ug.janow.wrotapodlasia.pl.

Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” objął systemem nieruchomości zamieszkałe oraz mieszane tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości wykorzystywane przez część roku w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.  Właściciele tych nieruchomości składają do Związku Gmin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Nieruchomości niezamieszkałe  nie zostały objęte systemem (w tym przypadku musi być podpisana indywidualna umowa na odbiór odpadów).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, obiekty sportowe, pensjonaty itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

W związku z powyższym, wszyscy przedsiębiorcy na terenie Związku Gmin zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. W ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

                                                                       Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

Jerzy Pogorzelski

Plik do pobrania:

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content