Obwieszczenie o wszczęciu postępowania polegającego na budowie obory o obsadzie 50 DJP wraz z infrastrukturą.

Korycin, dn. 05.07.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
   ul. Knyszyńska 2a
    16-140 Korycin

GR.6220.8.2021
 

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

         Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że na wniosek Wiesława Guziejko, zam. Krukowszczyzna 36, 16 – 140 Korycin, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 50 DJP z infrastrukturą towarzyszącą:

a) zbiornik szczelny na ścieki z udojni o pojemności 110 m3 pod budynkiem obory,
b) zbiornik szczelny na ścieki bytowe o pojemności 10 m3 pod budynkiem obory,
c) kanały gnojowicowe o pojemności 500 m3 pod budynkiem obory,

na działce o nr  ewidencyjnym 193 położonej w obrębie Krukowszczyzna, gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Korycin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

        Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

      Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin pokój nr 7 (w godz. 9:00 – 14:00).

        Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 WÓJT
Mirosław Lech

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin, na tablicy ogłoszeńoraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krukowszczyzna:
  2. wnioskodawca,
  3. a/a

Plik do pobrania:
Obwieszczenie dot. postępowania polegającego na budowie obory o obsadzie 50 DJP wraz z infrastrukturą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content