Obwieszczenie dot. firmy EMER Sp. z o.o.

Korycin, dnia 19 lutego 2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

GR.6220.3.2020

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się, iż w dniu 15.02.2021 r. do Urzędu Gminy Korycin wpłynęło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Korycin znak: GR.6220.3.2020 z dnia 05.02.2021 r., stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER” Sp. z o. o. zlokalizowanego na działkach o nr ew. 3/2 i 3/4 położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudki (0028) gmina Korycin powiat sokólski, woj. podlaskie.

        Informuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), strony postępowania mogą zapoznać się wniesionym zażaleniem i wypowiedzieć co do jego treści. Zażalenie wraz z aktami sprawy zostało w dniu 19.02.2021 r. przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

 WÓJT
Mirosław Lech

Otrzymują:

1) wnioskodawca

2) pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin oraz stronie internetowej http://nowa.korycin.pl/ 

3) a/a.

Obwieszczenie dot. firmy EMER Sp. z o.o. – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content