Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 1 grudnia 2021 r. dot. rozbudowy zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER”

Korycin, dnia 01.12.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
     16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a 

GR.6220.3.2020

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się, iż w dniu 29.11.2021 r. do Urzędu Gminy Korycin wpłynęło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Korycin znak: GR.6220.3.2020 z dnia 15.11.2021 r., stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER” Sp. z o. o. zlokalizowanego na działkach o nr ew. 3/2 i 3/4 położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudki (0028) gmina Korycin powiat sokólski, woj. podlaskie.

       Informuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), strony postępowania mogą zapoznać się  wniesionym zażaleniem i wypowiedzieć co do jego treści. Zażalenie wraz z aktami sprawy zostało w dniu 01.12.2021 r. przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

 WÓJT

Mirosław Lech

Otrzymują:
1) wnioskodawca
2) pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin oraz stronie internetowej http://nowa.korycin.pl/
3) a/a.Komponent „Lista stron [kreator stron]” nie zawiera danych do wyświetlenia.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin z dnia 1 grudnia 2021 r. dot. rozbudowy zakładu przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych kat. III firmy „EMER” Sp. z o. o.  zlokalizowanego na działkach o nr ew. 3/2 i 3/4 położonych w obrębie gruntów wsi Wyłudki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content