Obwieszczenie dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 103955B od DK nr 8 – Krukowszczyzna – DW nr 671.

Korycin, dnia 02.09.2021 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a

 
GR.6220.9.2021
 

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zebrany pełen materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103955B od DK nr 8 – Krukowszczyzna – DW nr 671.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia z uwagi na fakt, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia oraz publikację w dniu 02.09.2021 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od upublicznienia niniejszego obwieszczenia strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie w Urzędzie Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie. Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 WÓJT

Mirosław Lech

Obwieszczenie niniejsze w dniu 02.09.2021 r. podano do wiadomości stronom postępowania poprzez:

1. stronę internetową Urzędu  Gminy Korycin oraz BIP Urzędu Gminy Korycin,

2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,

3. umieszczenie  na tablicy ogłoszeń sołectwa Krukowszczyzna,

4. a/a.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 103955B od DK nr 8 – Krukowszczyzna – DW nr 671. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content