Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

W dniu 21 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Korycin Mirosław Lech podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem głównym programu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

W ramach przyznanego grantu  zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa następnie zostaną zakupione komputery przenośne typu notebook wraz z oprogramowaniem do umożliwienia pracy zdalnej pracownikom. Doposażona zostanie serwerownia w dwa serwery wraz z oprogramowaniem. Jeden serwer wraz z oprogramowaniem w celu wdrożenia usługi Active Directory w organizacji, umożliwienia pracy zdalnej pracownikom JST oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania. Drugi serwer wraz z oprogramowaniem w celu tworzenia, przechowywania, zabezpieczenia danych i odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa w przypadku awarii lub utraty danych. Zostanie wykonana modernizacja sieci LAN tj. okablowanie, punkty logiczne sieci, instalacja i zakup aktywnego sprzętu sieciowego. Wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa i zakup specjalistycznego oprogramowania. Zakup oprogramowania do zabezpieczenia przed ransomware stacji roboczych. Zakup firewall sprzętowych UTM w celu zabezpieczenia infrastruktury IT przed cyber atakami i zapewnienie bezpiecznego dostępu do internetu. Działania mają zapewnić jeszcze wyższy poziom zabezpieczeń i dostępu do przetwarzanych danych w JST.

Wartość projektu: 100 000,00 zł, w tym dofinansowanie Funduszy Europejskich -POPC: 100 000,00 zł

Wkład własny Gminy Korycin  0 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 30 września 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content