Zarządzenie Wójta w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Korycin

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań
przez Urząd Gminy Korycin

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dotyczącego zakażenia wirusem SARS – CoV-2 w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Korycin, zwany dalej Urzędem, podlega ograniczeniom polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2. 1. Bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w § 3.

2. Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu jest możliwy jedynie w ograniczonym zakresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§ 3. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie zameldowania i zgłoszenie wymeldowania, zgłoszenie zgonu następują po zgłoszeniu telefonicznym do pracownika USC i są załatwiane na parterze Urzędu.

§ 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§ 5. W Urzędzie prowadzi się ewidencje wejść osób nie będących pracownikami Urzędu.

§ 6. 1. Kontakt z pracownikami Urzędu odbywa za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (na adres: sekretariat@korycin.pl lub za pośrednictwem ePUAP,), telefonicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu.
3. Wszystkie dokumenty Urząd przekazuje interesantom tradycyjną drogą pocztową, pocztą elektroniczną lub ePUAP. Odbiór osobisty możliwy jest tylko w przypadku dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content