ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa podlaskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy: 1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) – organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa podlaskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeń Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content