OBWIESZCZENIE

GMINA KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Korycin, 22.01.2020 r.

Znak: IN.6722.1.2019

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obszaru wsi Szaciłówka
w gminie Korycin

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945, ze zm. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) oraz w związku żart. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowiska, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Korycin uchwały Nr IX/73/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin. Przedmiotem ustaleń planu będzie przeznaczenie terenu położonego po północnej stronie drogi powiatowej Nr 1314 B Szaciłówka – droga krajowa Nr 8, na zachodnim skraju wsi Szaciłówka, pod działalność produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno – remontowego maszyn rolniczych.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

Wnioski do planu, prognozy i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do 20 lutego 2020 r., w formie:
• pisemnej (na adres: Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin),
• drogą elektroniczną (pod adresem: inwestycjeug@op.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Korycina
Mirosław Lech

Obwieszczenie umieszcza się:
• na tablicach ogłoszeń UM,
• na stronie internetowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content