Zawiadomienie

Korycin, dnia  01.08.2019 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

IN.6733.2.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz..U.  Nr 98 z 2000 r.  poz. 1071 /  zawiadamia się,  że w dniu   01.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie z dnia 23.07.2019 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

  • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Popiołówka w ciągu drogi krajowej nr 8 wraz z dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oraz budowa i rozbiórka tymczasowej drogi objazdowej i tymczasowego obiektu inżynierskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 229, 171/1, 169, 220, 211, 226, 165/1, 152, 212, 170 w obrębie Popiołówka, gmina Korycin.
  • W związku z  tym zainteresowane strony mogą w tutejszym Urzędzie Gminy, Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin,  pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu Gminy zapoznać się z aktami sprawy i materiałami oraz zgłosić w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia ewentualne zastrzeżenia.

    Po tym terminie i zgodnie z ustawą o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie wydana decyzja o  ustaleniu warunkach zabudowy dla w/w działek i przedmiotowej inwestycji.

Z up. Wójta
Joanna Kulesa
Sekretarz Gminy

Otrzymują:
1/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
2/ a/a

Plik do pobrania:
Zawiadomienie Wójta Gminy Korycin z dnia 01.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content