Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

Białystok, dnia 12 lipca 2019 r.

            Marszałek
Województwa Podlaskiego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 r., poz. 868 t.j.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 13 czerwca 2019 r. (uzupełniony w dniu 8 lipca 2019 r. oraz w dniu 9 lipca 2019 r.), złożony przez Pana Piotra Ranta z „UNI-GEO” Piotr Rant z siedzibą w Gołdapi przy ul. Zatorowej 7, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, dotyczący zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. „Budowa drogi S19 na odcinku Korycin – węzeł Knyszyn (z węzłem) od km 0+000 do km 15+650, wraz z budową łącznika ŁN o długości ok. 7,5 km oraz łącznika ŁN Pd o długości ok. 2,55 km”.
Celem projektowanych robót geologicznych jest szczegółowe określenie warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża oraz ustalenie przydatności gruntów do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania wszystkich obiektów budowlanych i ich zabezpieczenia przed ewentualnym wpływem niekorzystnych zjawisk i procesów geodynamicznych. Wyniki projektowanych prac mają stanowić podstawę opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej.
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in. wykonanie 1651 otworów wiertniczych o głębokościach od 3,0 do 20,0 m p.p.t., wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu i wody, obserwację i pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej, wykonanie sondowań statycznych, dynamicznych lub ścinających, likwidację otworów poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego i zapewnieniem izolacji pomiędzy poziomami wód podziemnych, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej.

Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych:

Więcej informacji w pliku do pobrania:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content