Zaproszenie do złożenia oferty

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

GMINA KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

    Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: zakup usługi zewnętrznej w zakresie organizacji 2 wydarzeń szkoleniowych w ramach projektu pt.: ”Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska (INTERREG VA).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I – Szkolenie „Bezpieczne pogranicze” – celem 3-dniowego kursu jest zapoznanie 20 przedstawicieli litewskich i polskich instytucji pogranicza związanych z sektorem zarządzania kryzysowego  (tj. władz lokalnych, jednostek reagowania kryzysowego, organizacji pozarządowych itp.) z nowoczesnym podejściem do zagadnień transgranicznego zarządzania kryzysowego (takimi jak ocena ryzyka, systemy komunikacji, ocena zdolności, procedury działania, procedury poawaryjne, wspólne potrzeby szkoleniowe, realizacja wspólnych działań).

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie uczestnikom szkolenia profesjonalnej moderacji,
2) wykonanie materiałów szkoleniowych,
3) zapewnienie sali szkoleniowej,
4) zapewnienie tłumaczenia w języku polskim i litewskim podczas szkolenia,
5) zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia,
6) zakwaterowania uczestników warsztatów na terenie Gminy Korycin.

Zakres zadania obejmuje koszty: wynajmu miejsca szkolenia (3 dni), przygotowania (wydanie, druk, pakowanie) materiałów szkoleniowych (wydruki, długopisy, torby, zeszyty) dla 20 uczestników (20 zestawów), moderatorów (2 osoby X 3 dni), tłumaczenie (3 dni), wyżywienie (3 dni X 20 uczestników), zakwaterowanie (20 uczestników X 2 noce).

Zadanie II – “Transgraniczne warsztaty zarządzania kryzysowego” – 4-dniowe warsztaty dla 20 uczestników reprezentujących polskie i litewskie służby reagowania kryzysowego oraz zainteresowane instytucje (np. władze lokalne, jednostki reagowania kryzysowego, organizacje pozarządowe itp.). Celem działania jest utworzenie Transgranicznej Sieci Zarządzania Kryzysowego – wspólnej inicjatywy interesariuszy polityk zarządzania kryzysowego pogranicza polsko – litewskiego, która stworzy podstawy do dalszej współpracy.

Uczestnicy warsztatów będą wspólnie pracować nad kwestiami transferu najlepszych praktyk w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, rozwoju i utrzymania wspólnych procedur powiadamiania, wypracowaniem Matrycy Synchronizacji Transgranicznego Reagowania Kryzysowego, aktywacją i bieżącą komunikacją podczas sytuacji nadzwyczajnych w regionie przygranicznym, oraz opracowaniem  wspólnych transgranicznych programów szkoleń.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie uczestnikom warsztatów profesjonalnej moderacji,
2) wykonanie materiałów szkoleniowych,
3) zapewnienie sali szkoleniowej,
4) zapewnienie tłumaczenia w języku polskim i litewskim podczas warsztatów,
5) zapewnienie wyżywienia uczestnikom warsztatów,
6) zakwaterowania uczestników warsztatów na terenie Gminy Korycin.

Zakres zadania obejmuje koszty: wynajmu obiektu szkoleniowego (4 dni), przygotowania (wydanie, drukowanie, pakowanie) materiałów szkoleniowych (wydruki, długopisy, torby, zeszyty) dla 20 uczestników (20 zestawów), wyżywienie (4 dni X 20 uczestników) i zakwaterowanie (20 uczestników X 3 noce), moderatorzy (2 osoby X 4 dni), tłumaczenie (4 dni).

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
80530000-8 – Usługi szkoleniowe zawodowe

2. Złożona oferta powinna  zawierać w szczególności:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) datę sporządzenia,
3) propozycję – programu szkolenia
4) cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi oraz ceny w rozbiciu na następujące pozycje:

a) wynagrodzenie moderatorów,
b) materiały szkoleniowe,
c) tłumaczenie
d) wyżywienie,
e) zakwaterowanie.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie I: od 12.06.2019 r. do 14.06.2019 r.
Zadanie II: rok 2020 (szczegółowy termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym)

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena – 100 %,

LC = CMIN/CO *100 pkt * 100%

Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

5. Istotne postanowienia/ Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia),

6. Sposób przygotowania oferty cenowej( załącznik nr 1 do zaproszenia):

Wykonawca może złożyć ofertę  na jedną z części zamówienia odrębnie lub jedną ofertę na dwa Zadania (dwie części).

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia w części na którą składa swoja ofertę tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

Ofertę należy  przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. Nr 2, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a 16-140  Korycin, drogą pocztową/faksem/e’mailem* na adres e-mail: gbajkowska@korycin.pl, osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Bajkowska,tel.  857229198.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę Oświadczenia o braku występowania ww. powiązań zgodnie z Załącznikiem do oferty.

7. Ofertę cenową proszę złożyć w terminie do dnia 03.06.2019 r. do godz. 15.30.(załącznik nr 1 do zaproszenia)

                      WÓJT
Mirosław Lech
…………………………………………………….
  (podpis Kierownika Zamawiającego)

* – niepotrzebne skreślić

 Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.
Załacznik Nr 1  Oferta cenowa.
Załacznik Nr 2  Umowa-wzór.
Oswiadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z art.13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2) – (w skrócie zwane „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapytania ofertowego o przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu pt.”Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa – Polska;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione odbiorcom innym, niż uprawnieni
  na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i okres obejmujący przedawnienie roszczeń;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. Podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie będzie e skutkować będzie niemożliwością rozpatrzenia ofert nierozpatrzeniem wniosku;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content