Zarządzenie Wójta Gminy Korycin

ZARZĄDZENIE NR 175/2018 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Korycin

       Na podstawie art. 30 ust. 3, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 6 pkt 1 i § 9 uchwały Nr XIII/91/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zasad i form przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Korycin konsultacji  (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korycin.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Korycin dotyczących postanowień projektu Statutu Gminy Korycin.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 25 września 2018 r. do 2 października 2018 r. w granicach administracyjnych Gminy Korycin.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korycin.

§ 3. Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Statutu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korycin http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl  w zakładce Statut Gminy Korycin oraz na stronie internetowej Gminy Korycin www.korycin.pl w zakładce Aktualności;

2) wyłożeniu projektu Statutu w Urzędzie Gminy Korycin (pokój nr 2) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia go mieszkańcom i umożliwienia im zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

§ 4. 1. Wnioski i opinie mieszkańców należy składać w terminie do 2 października 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Korycin;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretariat@korycin.pl.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.korycin.pl w zakładce Aktualności oraz dostępny będzie w miejscu wskazanym w § 3 pkt 2.

§ 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korycin.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy Korycin.

3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu Statutu Gminy Korycin zostaną przedstawione na Sesji Rady Gminy Korycin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korycin http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl;

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin.

WÓJT
  Mirosław Lech

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Zarządzenia – Zarządzenia Wójta jako organu wykonawczego VII kadencji (2014-2018)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content